Miljøeffekter

AgroNova 2020 er markedets mest miljøvennlige og bærekraftige metode for lokal behandling av slam fra avløp. Gevinsten av å håndtere slam lokalt er stor. Transportbehovet elimineres og energien i slammet utnyttes lokalt på renseanlegget. Asken etter forbrenning innholder verdifulle næringstoffer og store mengder plantetilgjengelig fosfor. 

Karbonnøytralt CO2

Biomasse etter kompostering er en fornybar ressurs. Enten den utnyttes som gjødsel eller som brensel, erstatter den direkte eller indirekte bruken av ikkefornybare ressurser som kunstgjødsel og dieselolje.  Positivt birdrag til kommunens CO2 reduksjonstiltak.

Mikroplast

Plast på avveie er et stor miljø- og samfunnsmessig utfordring. AgroNova leverer løsninger som reduserer overløp på eksisterende renseanlegg. I tillegg kan eventuelt overløpet renses slik at plast som normalt går i overløp blir tatt ut før det når resipient. 

Redusert lukt

Kloakkslam som ikke er hygienisert og stabilisert utgjør en kilde til ubehagelig lukt. Luktulempen oppstår både lokalt på renseanlegget, under transport og spesilet under deponering. Med AgroNovas teknologi elimineres lukten til et minimum.

Implementeres i dagens anlegg

Teknologien og utstyret kan som oftest plasseres innenfor eksisterende anlegg uten behov for kostbar utbygging. Endringer i avfallsstrømmene sørger for økt anleggskapasitet på inntil 30 %, til en meget lav kostnad sammenlignet med en ordinær anleggsutvidelse. 

Overløp

Overløp er en økende utfordring for norske kloakksystemer. Endret og mer intensivt nedbørsmønster utfordrer mange renseanleggs hydrauliske kapasitet. AgroNova har løsninger som filtrerer inntil 90 % av partiklene i overløpet. 

Lokal slambehandling

Frakt av slam utgjør både en stor kostnad og et negativt karbonavtrykk. Mange norske kommuner frakter slam over store avstander, ofte med et lavt tørrstoff innhold (TS). Med AgroNovas løsning heves TS lokalt før behandling og transportbehovet elimineres.

Septikmottak

AgroNova leverer teknologi som muliggjør septikmottak på eksisterende renseanlegg. Spredte avløp må ofte tømmes og leveres til sentralanlegg hvor transportavstandene og behandlingskostnadene er store. 

Sirkulær økonomi

AgroNovas løsning er bra for kommuneøkonomien og ikke minst for miljøet. CO2 effekten tilsvarer i enkelte tilfeller hele utslippet fra transportbehovet til innbyggerne knyttet til et spesifikt renseanlegg. Samlet dokumentert miljøgevinst er stor og kan brukes i kommunens miljøregnskap. 

Hva betyr egentlig begrepet sirkulær økonomi ? AgroNova gir et godt bidrag til fremtidens tankesett. Dette sier Wikipedia: Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål.