AgroNova 2020

Seks trinn fra avfall til ressurs

Mange norske kommuner har gode renseanlegg, men få har en bærekraftig slambehandlingsløsning. Slam transporteres over store avstander for å leveres til godkjent sluttbehandling. Godkjent sluttbehandling innbefatter hygienisering og stabilisering iht gjødselvareforskriften, og regelverket setter strenge begrensninger for videre bruk. AgroNova leverer lokal bærekraftig løsning til eksisterende renseanlegg som derved kan konvertere slam til energi og gjødsel. Transportbehovet elimineres og miljøgevinsten er stor. 

Intergrasjon av AgroNovas unike teknologi foregår i eksisterende anleggsstruktur, ofte uten behov for bygningsmessige endringer. AgroNova har utviklet markedets mest effektive metode for kompostering av våtorganisk avfall og omdanning av dette avfallet til høyverdige produkter som gjødsel og energi. På kun 5 til 7 dager komposteres det organiske avfallet i en lukket reaktor til luktfri biomasse. Metoden er kompakt og gjennomføres lokalt hos kunden hvor avfallet oppstår. For kommuner med spredte avløp har vi designet en løsning som muliggjør mottak av septik.

Leveransen dekker fremtidens behov for intern håndtering av eget slam. Energien gjenvinnes og bringes tilbake til renseanlegget. Fosforgjenvinning av asken sørger for at alle ressursene i kloakkslammet utnyttes til det fulle. Behovet for en godkjent lokal slambehandlingsløsning er stor i Norge og AgroNovas teknologi gir store tilleggsverdier i en bærekraftig og sirkulær økonomi. 

Fibertilsetting

For å sikre optimal avvanning og en effektiv komposteringsprosess tilsettes fiber. Fiberet er med på å armere filtermatten og gi struktur.

Avvanning

Avvanning skjer via tradisjonelle metoder. Slam med tilstrekkelig tørrstoffinnhold går videre til kompostering.

Kompostering

Kompostering foregår i lukkede enheter som sørger for tilstrekkelig temperatur og oppholdstid. Varme fra forbrenning utnyttes til behandlingen.

Biomasse

Biomassen er hygienisert og stabilisert iht forskriftskrav, og kan benyttes som brensel eller gjødsel.

Forbrenning

Forbrenning av biommasse er en effektiv måte å ta vare på ressursen som finnes i slammet. 

Aske 

Asken inneholder mange viktige næringsstoffer og fosfor, viktige ressurser å bringe tilbake til kretsløpet

Bionor Sludge

I tillegg til trinnene over, leverer AgroNova design som øker kapasiteten på eksisterende rensetrinn med opptil 30%. AgroNovas datterselskap i Polen har utviklet unike metoder som integreres i eksisterende anleggsstruktur uten store kostnader eller behov for nye lokaliteter.

Kompetanse

AgroNovas unike løsning til eksisterende renseanlegg er basert på mer enn 20 års erfaring med behandling av avløpsslam. Selskapet sitter på spisskompetanse i alle ledd, fra planlegging til gjennomføring og drift. Anleggstørrelse varirer fra 100 pe til hele 20.000 pe.