NYHET!Lokal slambehandling for kommunale renseanlegg

Ingen transport eller ekstern behandling nødvendig

Fra problem til ressurs

 AgroNova leverer en lokal miljøvennlig løsning som konverterer slam til energi og gjødsel. Transportbehovet elimineres og miljøgevinsten er stor. Intergrasjon av AgroNovas unike teknologi foregår i eksisterende anleggsstruktur, ofte uten behov for bygningsmessige endringer. Metoden er bærekraftig, uten generende lukt og tilfredsstiller kravene til trygg og sikker håndtering av kloakkslam.

 De fleste kommuner har gode renseanlegg, men få har en bærekraftig slambehandlingsløsning. Deponiforbudet har begrenset kommunenes mulighet til å håndtere slam i egen regi, samt økt behov for slambehandlingsløsninger som tilfredstiller gjødselvareforskriftens krav til hygienisering og stabilisering. Slam transporteres i dag land og strand rundt i jakten på godkjent sluttbehandling. Tørrstoffet er lavt og mye vann fraktes unødvendig til eksterne behandlingsanlegg, til svært høye kostnader.

Våre erfaring fra Polen

Som følge av at vi ikke lenger kan ta potensielle kunder til Polen, har vi laget denne videoen for å vise hvordan AgroNova Prosessen fungerer i praksis på noen av våre anlegg i Polen. Her har vi sammen med vårt polske datterselskap, Bionor Sp.z o.o installert norsk miljøteknologi på 6 stk kommunale kloakk renseanlegg. Fra en kostbar løsning med å transportere bort og deponere kloakkslam har disse polske kommunene nå en løsning som behandler deres kloakkslam lokalt. Biomassen etter behandling kan benyttes til energi eller som organisk gjødsel.

Videoen er produsert med støtte fra regionalt næringsfond i Mosseregionen.

AgroNova leverer teknologi og utstyr

Nøkkelferdig anleggstilpasset leveranse som dekker fremtidens behov for intern håndtering av eget slam. Energien gjenvinnes og bringes tilbake til renseanlegget. AgroNova leverer alle komponenter tilpasset anleggsstørrelse og nødvendige verktøy for prosesskontroll som tilfredsstiller myndighetskravene.

Les mer

AgroNova 2021

Ny miljøvennlig metode som omdanner avsløpsslam fra kostnad til ressurs.

96 % mengdereduksjon

Reduserer transportbehovet til et minimum. Lokal behandling sørger for at slammet håndteres lokalt og kostnadene til sluttdisponering hos eksterne aktører forsvinner. Miljøgevinsten er stor.

70 % energigjenvinning 

Kompostert biomasse fungerer som brensel i spesialbygde ovner. Varmen føres tilbake til renseanlegget i form av varmt vann. Varmen gjenbrukes i komposteringsprosessen og til oppvarming av lokale.

30 % økt kapasitet på dagens anlegg

Implementering av AgroNovas løsning kan gi økt anleggskapasitet på opptil 30 %. Optimal håndtering av avfallsstrømmene sørger for mer effektiv behandling på eksisterende anlegg.

4 % aske til fosforgjenvinning

Etter forbrenning er eneste restprodukt aske (biochar). Asken er rik på fosfor og andre viktige næringstoffer som føres tilbake i kretsløpet som et gjødsel-/jordforbedringsprodukt.