AgroNova Composting Unit

ACU er en fellesbetegnelse på komposteringsutsyr tilpasset AgroNova Prosessen. Alt utstyr anbefalt av AgroNova har gjennomgått omfattende tester og prøvekjøringer med Fibral® og ulikt organisk avfall. ACUer plasseres lokalt hos kunden og komposterer avfallet på kilden, stedet der avfallet oppstår. 

AgroNova produserer ikke komposteringsenheter selv, men benytter utstyr fra ulike produsenter. Våre anbefalinger baserer seg på kundens mengde, behov og varestrøm, samt hva biomassen skal benyttes til etter behandlingen.

Organisk avfall tilsatt Fibral gjennomgår en hurtig komposteringsprosess i ACU, hvor vi sikrer optimale forhold for den biologiske komposteringsprosessen. Temperaturen overvåkes og i enkelte utgaver av ACU kan tilleggsvarme tilføres dersom biologien ikke når opp i de påkrevde temperaturområdene som regelverket krever.

Alle ACUer ventileres over tak, og på grunn av Fibrals luktreduserende effekt er det ikke behov for ytterligere luktreduserende tiltak. Komposteringsprosessen foregår på kun 5 til 7 dager og hever tørrstoffinnholdet (TS) fra 10 til 25 % helt opp til 70 til 80 %. På grunn av det reduserte vanninnholdet blir mengden biomasse som skal transporteres redusert med inntil 60%. 

På de vertikale komposteringsenhetene benyttes en kompostakselerator av polyethylen for å hjelpe til med å sikre optimal lufttilgang til massen som skal behandles. Kompostakselratoren tas ut etter kompostering og gjenbrukes på nytt. Dette kompostprinsippet er foreløpig på FOU stadie. 

AgroNova jobber målrettet mot ledende leverandører av komposteringsutstyr og driver kontinuerlig produktforbedringer i vårt eget fullskala testanlegg i Moss. 

 


agronova

© Kjell Aanerød 2017